Политика на поверителност

Правно основание

От 25 май 2018 година е в сила Регламент (ЕС) 2016/679, по-известен като GDPR, който въвежда нови правила за обработването на лични данни. Регламентът предвижда редица нови задължения за компаниите, засягащи начина, по който данните за потребителите се събират, използват и управляват.

Настоящата Политика за защита на личните данни в „Перфект клима“ ЕООД, като администратор на лични данни, е изготвена в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679,  Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и при съобразяване с Инструкцията за мерките за защита на лични данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от „Перфект клима“ ЕООД, ЕИК 121893844.

Администратор на лични данни

Перфект клима” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 121893844, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Христо Батанджиев” № 23, тел.:0888604166, и-мейл адрес: msclima@abv.bg и showroom@perfectclima.com, представлявано от Димитър Методиев Стоичков, в качеството му на Управител, има качеството на администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни.  

„Перфект клима“ ЕООД обработва лични данни

Във връзка с изпълнение на нормативни задължения –

„Перфект клима“ ЕООД обработва съответните лични данни, за да спази съответни задължения, които са предвидени в нормативен акт. Например:

 • При необходимост от предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • При и по повод задължения, предвидени в Кодекса на труда, Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство и други;
 • При необходимонст от предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове,
 • в други случаи, предвидени в закона и тази политика.
 1. Въведение

За нас, екипът на “Перфект клима” ЕООД (Дружеството), съблюдаването на защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защобихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данни, когато посещавате нашия Интернет/уеб-сайт www. perfectclima.com. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Р. България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година (“GDPR”).

Като част от социално отговорните принципи, които „Перфект клима” ЕООД (“Дружеството“) следва по отношение на своите клиенти, служители, бизнес партньори и други субекти от външната среда, Дружеството е силно ангажирано с пълното съответствие на своите политики по управление с приложимото национално и европейско законодателство в сферата на защита на личните данни. Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения; повече по този въпрос можете да разберете по-долу от настоящата Политика за защита на личните данни (Политиката).

Доверието в Дружеството и цялостната му дейност от страна на всички субекти – пряко свързани с него, както и външни такива, е основна ценност, върху която се гради неговото управление. Опазването репутацията на Дружеството, като едно от най-важните му предимства, също се нарежда сред неговите основни цели.

В настоящата Политика за защитa на личните данни Перфект клима” ЕООД, “ние”, “нас” или “наш” означава Перфект клима” ЕООД и “Вие”, “Ваш” и “потребител” означава посетители на нашия уеб-сайт – www. perfectclima.com

Настоящата Политика за защитa на личните данни обяснява и урежда:

 • как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме;
 • как и защо използваме Вашите лични данни; и
 • Вашите права да контролирате личните си данни.

 

  Насърчаваме Ви, периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Такива ще се поставят в съответствие, при всяко следващо изменение в нормативната уредба, касаеща защитата на лични данни. Всеки път, щом направим промяна в Политиката, ние ще Ви уведомяваме за възможните ефекти от промяна без забавяне и в резюме на нашия уебсайт www. perfectclima.com и в офиса на магазина ни за обслужване на клиенти на територията на Република България.

 1. Обща информация.
 2. 1. Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази политика:

– “Лични данни” – това е всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира.

– “Субект на личните данни” – живи физически лица, които са идентифицирани или идентифицирауми посредством обработваните лични данни.

– “Обработване на лични данни” – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване

– “Администратор на лични данни” – по отношение на личните данни, които администрира е Изи Асет Мениджмънт. Ние определяме целта на обработката на Вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за нас.

– “Обработващ лични данни” – това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което Изи Асет Мениджмънт стриктно е определил целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на Изи Асет Мениджмънт в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост.

– “Нарушение на личните данни” е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

 1. Кои сме ние?

“Перфект клима” ЕООД е специализирана фирма за доставка и монтаж на климатици и климатични системи, ремонт на хладилна и климатична техника, изграждане и поддръжка на хладилни съоръжения и вентилационни системи.

Фирмата извършва гаранционно и извънгаранционно обслужване на изградените системи и отделни елементи.

Екипът на компанията започва своята работа в началото на 1993 г. Под името Перфект Клима излиза на пазара на 01.01.2000 г., с управител Димитър Стоичков. През годините фирмата се утвърждава на българския пазар като лидер в областа на продажбата, доставката, монтажа и изграждането на климатични инсталации.

От 2001 г. „Перфект клима” EOOД е официален дилър на вносителите за България на климатици и климатична техника със следните марки: MITSUBISHI ELECTRIC, FUJITSU GENERAL, SHARP, CHOFU SERENO, DAIKIN, PANASONIC, TOSHIBA,  MIDEA, NEOCLIMA, DESA.

Фирмата има представители в градовете Асеновград, Бургас, Видин, Дупница, Пловдив, Свиленград, Хасково и Ямбол.

 1. Как можете да се свържете с нас?

С екипът на “Перфект клима” ЕООД можете да се свържете, като посетите нашия офис – магазин в столицата, находящ се на бул. Александър Стамболийски” № 182, бл.1 или на нашия уебсайт www. perfectclima.com, също така и на тел. 02/ 9831984.

 1. Обработка на данни въз основа на законово правомощие

4.1 Вид, цел и основание на обработката на личните данни, събирани от “Перфект клима” ЕООД :

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от “Перфект клима” ЕООД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални.

Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма на адреса за контакт в нашият офис и магазин, така и чрез обаждане на телефон – 0888604166. Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно спрямо Вас.

Обработката на лични данни на служители е позволена, ако такава е задължителна, изискуема или позволена съгласно действащото българско законодателство при стриктно съблюдаване и спазване на съответните законови разпоредби.

Отделно от горното, лични данни на служителите могат да бъдат обработвани и при дадено съгласие на физическото лице. Декларацията за съгласие трябва да бъде подадена доброволно, като не се счита, че наличието на трудово правоотношение и йерархичната субординация на служителите сама по себе си нарушава доброволния характер на дадено съгласие. Декларацията за съгласие следва да бъда получена в писмена или електронна форма за целите на документалност.

4.2  Обработка на данни въз основа на легитимен интерес

Лични данни на служители могат да бъдат обработвани извън обхвата на трудовите взаимоотношения и при наличието на легитимен правен интерес на Дружеството. Мерки за контрол на работното място, които изискват обработване на лични данни на служители, могат да бъдат предприети само ако Дружеството е законово задължено или има основателна причина, като тези мерки трябва да бъдат уместни и пропорционални на законовите интереси на служителите.

4.3  Споделяне и разкриване на лични данни

    „Перфект клима“ ЕООД не дава право на използване, не продава и не споделя информация, съставляваща лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД с други лица, освен когато това се налага, за да предостави след изрично волеизявление от страна на субектите услуги, и когато е предоставено съответно разрешение, или в някоя от следните хипотези:

 • Информацията се предоставя по силата на закона или в изпълнение на законови или договорни права и задължения,
 • Информацията се предоставя на доверени партньори, в т.ч. и обработващи лични данни, които работят по възлагане от страна на „Перфект клима“ ЕООД въз основа на договорни отношения, и по силата на споразумения. Въпреки това обработващите лични данни нямат правото самостоятелно да споделят тази информация.
 • Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).
 • Като субект на лични данни Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.
 • Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че сте обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Това означава, че данните, които предоставяте се използват с цел създаването на подходящ “профил” за Вас и имат за цел да предотвратяват измами, да разнообразят предлаганите от Дружеството продукти, както и да подберат подходяща за Вас реклама, маркетингови и промоционални материали.
 • Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1 месечен срок от получаване на искането.
 • “Перфект клима” ЕООД няма да разкрива лични данни на Трети страни, извън разкриването им на свързани лица с цел предотвратяване на измами и/или оценка на кредитоспособност, във връзка с участие в Програма за кредитиране на енергийна ефективност на дома. В тази връзка следва да Ви информираме, че “Перфект клима” ЕООД е подписало договори за съвместни администратори.
 • Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица,
 • “Перфект клима” ЕООД по силата на свое законово задължение. Дружеството е задължено да предоставя лични данни за своите клиенти, кредитополучатели от банкатите: ОББ Банк, Райфайзен Банк и Societe Generale Експресбанк, на компетентните органи и институции по силата на приложимото законодателство и в случай че подобна информация бъде изискана на законно основание.
 • “Перфект клима” ЕООД не извършва предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.
 1. Уведомяване и право на достъп

Физически лица могат да изискат информация от „Перфект клима” ЕООД за личните данни, отнасящи се до тези физически лица, които се съхраняват реално от Дружеството, за начина, по който са били събрани първоначално, за какви цели се обработват и др. В случай че лични данни за лицето, отправило запитването, се трансферират на трети лица, трябва да бъде разкрита и информация относно идентичността на получателя или категориите получатели на личните данни.

 

 1. Коригиране

Ако се установи от субект на лични данни, че данните събирани и съхранявани за него, са неверни или непълни, субектът може да поиска тяхното незабавно коригиране и актуализиране.

 1. Възражение

Физическото лице има право по всяко време да възрази срещу обработка на негови лични данни, която се базира на профилиране и/или автоматично взети решения. Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.

 1. Ограничаване

Субект на лични данни може да поиска от Дружеството ограничаване на категориите лични данни, които Дружеството съхранява и обработва за него/нея, или видовете обработване, които Дружеството извършва, с оглед конкретни индивидуални обстоятелства, а то следва да ги вземе предвид и да се съобрази с тях освен ако има нормативни задължения за този вид обработка на тези категории лични данни. Същото право на ограничаване се отнася и до случаи на неправомерно обработване, когато същото не е необходимо, но субектът не желае пълно изтриване на личните си данни, а само ограничаване на тяхното използване от страна на Дружеството.

В случай че данните на дадено физическо лице се обработват за рекламни, търговски и/или маркетингови цели, то има неограниченото право да поиска незабавното блокиране на личните си данни за тези цели.

 1. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно. В случай, че след постигането на нашите цели решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин.

“Перфект клима” ЕООД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за “Перфект клима” ЕООД да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

Сроковете за съхранение на лични данни от „Перфект клима” ЕООД са, както следва:

 1. за случаите, когато данните са свързани с персонал и кандидати за работа– минимум 50 години;
 2.  по отношение на ведомостите за работни заплати и възнаграждения, минимум 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
 3.  по отношение на счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол (фактури за контрагенти), в които има лични данни, 5 години;
 4.  по отношение на всички останали документи, различни от ведомости за заплатии възнаграждения, 3 години по отношение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонал;

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани финансови продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи тя продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

10    Право на жалба

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни – гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 1. Упражняване на правата по Регламент (ЕС) 2016/679 и други задължения

Упражняването, на което и да било от правата по Регламент (ЕС) 2016/679 по никакъв начин не освобождава субектите на личните данни от поетите от тях задължения във връзка с възникналите договорни и други отношения.

При необходимост, можете да се свържете с Длъжностно лице по защита на личните данни (“ДЗЛД”) на следният телефон – 0888604166